POLA PIKIR MASYARAKAT MINANGKABAU

  1. PENDAHULUAN

Sebelum kedatangan agama Islam , orang Minangkabau mengatur kehidupan mereka dengan menggunakan akal, fikiran dan perasaan untuk berguru kepada alam. Berguru kepada alam artinya ialah mengamati, memikirkan dan mengambil pelajaran dari keteraturan alam.

Unsur-unsur alam yang berbeda kadar dan fungsinya mempunyai peranan yang seimbang dalam menjaga keharmonisan. Dengan adanya keseimbangan unsur-unsur itu akan saling berhubungan antara satu sama lainnya, tetapi ridak saling mengikat. Unsur-unsur alam saling tidak bertentangan tetapi tidak saling melenyapkan, dan unsur-unsur alam juga berkelompok tetapi tidak meleburkan dan menafikan keberadaan masing-masing unsur, sebaliknya unsur-nsur itu sesuai dengan kadar dan funngsinya berperan dalam mewujudkan keharmonisan hidup berkelompok. Untuk lebih jelasnya bagaimana pola pikir masyarakat Minangkabau penulis akan membahasnya dalam makalah kali ini. Lanjutkan membaca “POLA PIKIR MASYARAKAT MINANGKABAU”